ข่าวประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ NCLIST 2022

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 | 3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST) กำหนดจัดงานวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นการประชุมแบบออนไลน์ (Virtual Conference) จัดโดย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 25650614 Poster NCLIST2022

 

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนาการเรียนรู้และเทคโนโลยี ไปสู่นวัตกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

- รับบทความฉบับเต็ม วันนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2565
- ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า ภายใน 26 มิถุนายน 2565
- เผยแพร่ใน Proceedings ภายใน 2 สิงหาคม 2565

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ NCLIST 2022 https://nclist.fiet.kmutt.ac.th

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT