ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

25650615 congratulations dean fiet


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมัยที่ 2 (มิถุนายน 2565 - มิถุนายน 2569)

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT