ข่าวประกาศ

แจ้งปรับกำหนดวันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า NCLIST2022

25650628 Poster NCLIST2022

 

ข่าวดี !!! ทางผู้จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 | 3rd National Conference on Learning Innovation in Science and Technology (NCLIST) ปรับกำหนดวันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้าเป็น วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ดูรายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://nclist.fiet.kmutt.ac.th/about/payment.html

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT