ข่าวประกาศ

สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

Journal of Learning Innovation and Technology (JLIT)

โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการระดับชาติ ภายใต้ชื่อ “วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี”

เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนแนวคิดหรือองค์ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานด้านบริการวิชาการสู่สังคม แก่นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้ ให้ทันต่อสถานการณ์และความต้องการของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและพัฒนาต่อไป

วารสารเผยแพร่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (online) และรูปเล่มสิ่งพิมพ์ (print) โดยจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) ประกอบด้วย บทความวิจัยเต็มรูปแบบ บทความเนื้อหาสั้น บทความประมวลความรู้เชิงวิเคราะห์ และบทความวิชาการ ในแต่ละฉบับจะมีบทความจำนวน 7-10 บทความ

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT