สำนักงานคณบดี

ติดต่อสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มุ่งร่วมพัฒนาคุณภาพเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย

สํานักงานคณบดี เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของคณะฯ ที่มีการดําเนินการตามภาระกิจ ด้านจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างภาระกิจ บุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ ประกอบเพื่อการดําเนินการมุ่งคุณภาพของคณะฯ

โดยภารกิจหลักของการสนับสนุนการบริหาร คืองานส่วนใหญ่ภาพรวมเกี่ยวกับการจัดทําข้อมูลสารสนเทศ การดําเนินการ การบริการ ทั้งทางเอกสารและสื่ออื่นใดรวมถึงการติดต่อโดยตรง เพื่อติดต่อประสานงานและเพื่อให้ได้มาซึ่ง ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภาระกิจของคณะฯ โดยคํานึงถึงคุณภาพด้านความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และเกิดคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ซึ่งสารสนเทศในการบริหารงานในภาพรวมเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้

เพื่อนํามาซึ่งความสําเร็จตามภารกิจ จึงได้กําหนดเป้าหมายของสํานักงานคณบดี เป็นวิสัยทัศน์ประกอบแผนพัฒนาคณะฯ ที่มุ่งมั่นเป็นสํานักงานอัตโนมัติ และค่านิยม คือ ทําดี ทําได้ และทําเป็นระบบ

มุ่งร่วมพัฒนาคุณภาพเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย

ทำดี  ทำได้  ทำเป็นระบบ

S M A R T

S–Success | M–Moral | A–Attitude | R–Reality | T–Trust

© 2022 Faculty of Industrial Education and Technology, KMUTT