หลักสูตรเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการ LTM THE WAY OF LEARNERS เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา