King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

FIET KMUTT

สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ
สร้างผู้นำด้านนวัตกรรม วิชาการ งานวิจัย และมีคุณธรรม
สร้างองค์กรใฝ่การเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน

นิทรรศการออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โดยใช้ผู้นำเสนอแบบอวทาร์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล
สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา
สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

Image

พัฒนาผู้สร้างนวัตกร สร้างสรรค์นวัตกรรม ชั้นนำอย่างยั่งยืน

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้นนำ 1 ใน 3 ของอาเซียน ในปี 2569

หลักสูตรการศึกษา

เรามุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยเน้นความสามารถในการปฏิบัติได้จริง

ระดับปริญญาตรี

ค.อ.บ. | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (5 ปี)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วท.บ. | วิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

ทล.บ. | เทคโนโลยีบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   > วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องกล
   > วิชาเอกเทคโนโลยีไฟฟ้า
   > วิชาเอกเทคโนโลยีโยธา
   > วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ

ระดับปริญญาโท

ค.อ.ม. | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

วท.ม. | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และนวัตกรรมทางการพิมพ์

ระดับปริญญาเอก

ปร.ด. | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
Image

สร้างความสามารถทางวิชาการที่เข้มแข็งและโดดเด่นที่มุ่งเน้นการคิดเป็นทำเป็น (Robust Academic)

การมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะปฏิบัติ ภายใต้ฐานความคิดที่เชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์ เพื่อต่อยอดการพัฒนางานในศาสตร์ให้มีความโดดเด่นเฉพาะ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงการพัฒนากระบวนการทางความคิด (Thinking Skills) และทักษะทางสังคม (Social Skills) ให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสังคม

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นมืออาชีพด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลากหลายสาขา และการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษาสายอาชีพและภาคอุตสาหกรรม

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 9500
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th