King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 9500
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th