King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ

เรามุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
โดยเน้น ความสามารถในการปฏิบัติ ได้จริง
Image

ประวัติความเป็นมา


การจัดการศึกษาทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นคณะฝึกหัดครูเทคนิคชั้นสูง (พ.ศ. 2509 - 2515) เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกหัดครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) การศึกษาแบ่งออกเป็น 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล, สาขาวิชาโยธา, สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาอุตสาหการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 - 2517 คณะฝึกหัดครูเทคนิคชั้นสูงได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม และได้แบ่งเป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ

ในปี พ.ศ. 2517 - 2533 ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดำเนินงานภายใต้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ ได้แยกตัวเป็นคณะวิทยาศาสตร์แต่ภาควิชาภาษาและสังคม ยังสังกัดอยู่ในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2537 ภาควิชาภาษาและสังคม ได้แยกตัวไปเป็นโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์

ปี พ.ศ. 2537 ภาควิชาภาษาและสังคม ได้แยกตัวออกไปเป็นโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จึงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2546 คณะได้เริ่มสร้างความร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปัจจุบัน) ในการพัฒนาบุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นจุดกำเนิดของการจัดการศึกษานอกพื้นที่เป็นครั้งแรก ณ จังหวัดนครราชสีมา และต่อมา ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ตามลำดับ

ปี พ.ศ. 2547 คณะฯ จึงเปลี่ยนชื่อคณะจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมไปเป็น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากคณะตระหนักถึงภารกิจของคณะที่มีมากขึ้นทางเทคโนโลยี ทั้งนี้จากการขยายตัวด้านบุคลากรและงานวิจัย ทางด้านการศึกษาของคณะฯ คณะจึงได้มีการริเริ่มหลักสูตรปริญญาเอกทาง ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

ปี พ.ศ. 2551 คณะฯ ได้ทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี มีสาขาที่เปิดสอนดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ และสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล โดยจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับอาชีวศึกษาเพื่อที่จะเปิดปริญญาตรีทางเทคโนโลยี

ปี พ.ศ. 2553 คณะฯ ได้ทำความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณวุฒิของบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยใช้หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ที่บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นฐานสมรรถนะควบคู่กับการใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาเป็น Module และใช้รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อสร้างศักยภาพเชิงวิชาการในการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพมากขึ้น

หน่วยงานภายในคณะ

โครงสร้างการบริหารงานแบ่งเป็น 1 สำนักงาน 7 สาขาวิชา และ 1 โครงการ ได้แก่

• สำนักงานคณบดี
• สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล
• สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
• สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา
• สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
• สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
• สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• โครงการปริญญาเอก สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

SMART : สามารถ
สามารถอย่างสง่างาม สามารถอย่างองอาจ สามารถอย่างปราดเปรื่อง
(SMART : S–Success, M–Moral, A– Attitude, R–Reality, and T–Trust)
พัฒนาผู้สร้างนวัตกร สร้างสรรค์นวัตกรรม ชั้นนำอย่างยั่งยืน
สามารถ - สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกระบวนการคิดแบบผู้ประกอบการ
สามารถ - สร้างผู้นำด้านนวัตกรรม วิชาการ งานวิจัย และมีคุณธรรม
สามารถ - สร้างองค์กรใฝ่การเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ยึดมั่นหลักการและความแน่วแน่ในการมุ่งสู่สถาบันชั้นนำด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สร้างระบบ Ecosystem รองรับการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สำหรับภาคอุตสาหกรรมและวิทยาการด้านเทคโนโลยีที่คณะฯ มีความเชี่ยวชาญ ภายใต้กรอบ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อนำไปสู่การ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้นนำ 1 ใน 3 ของอาเซียน ในปี 2569

พัฒนาผู้สร้างนวัตกร สร้างสรรค์นวัตกรรม ชั้นนำอย่างยั่งยืน

เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้นนำ 1 ใน 3 ของอาเซียน ในปี 2569

โครงสร้างการบริหารงาน

องค์กรใฝ่การเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน

คณะผู้บริหาร

พัฒนานวัตกรรมด้านกลไกการบริหารจัดการองค์กร เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยสนับสนุนและสอดคล้องการพัฒนางานด้านงานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ รวมถึงการพัฒนานักศึกษาตามแนวคิดใหม่
Image
รศ. ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

โทรศัพท์ : 0 2470 8501
อีเมล์ : tanes.tan@mail.kmutt.ac.th
Image
รศ. ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและระบบการศึกษา

โทรศัพท์ : 0 2470 9504
อีเมล์ : komkrit.cho@kmutt.ac.th
Image
รศ. ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

โทรศัพท์ : 0 2470 8564
อีเมล์ : saksun.yam@kmutt.ac.th
Image
ดร.สมภพ ปัญญาสมพรรค์
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษานอกพื้นที่และราชบุรี

โทรศัพท์ : 0 2470 9505
อีเมล์ : sompob.pun@mail.kmutt.ac.th
Image
รศ. ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ : 0 2470 9501
อีเมล์ : narong.mun@kmutt.ac.th
Image
รศ. ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ : 0 2470 8562
อีเมล์ : kuntida.tha@kmutt.ac.th
Image
รศ. ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 0 2470 9502
อีเมล์ : suchapa.net@kmutt.ac.th
Image
รศ. ดร.พิชิต ขจรเดชะ
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบการจัดการ

โทรศัพท์ : 0 2470 8573
อีเมล์ : phichit.kaj@kmutt.ac.th
Image
รศ. ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า

โทรศัพท์ : 0 2470 8575
อีเมล์ : phongyut.jun@kmutt.ac.th
Image
ผศ. ดร.ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและความร่วมมือต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 2470 8554
อีเมล์ : nutthanun.moo@kmutt.ac.th
Image
ดร.พลศักดิ์ เลิศหิรัญปัญญา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและองค์กร

โทรศัพท์ : 0 2470 8559
อีเมล์ : phonsak.ler@kmutt.ac.th
Image
จ.ส.อ.พินิจ ประจันตวนิช
เลขานุการคณะ

โทรศัพท์ : 0 2470 8502
อีเมล์ : pinit.pra@kmutt.ac.th

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 8508
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th