King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

News and Events

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดพิธีปิดโครงการผลิตคอนเทนต์รีวิวอาหารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมการสื่อสาร โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการรายย่อยในมหาวิทยาลัย

 01

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี ได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการผลิตคอนเทนต์รีวิวอาหารบนแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกับกิจกรรมการสื่อสารโดยใช้เกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการรายย่อยในมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล อาจารย์ประจำวิชา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านรายวิชา ETM 358 (การสื่อสารการตลาด)

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการรายย่อยในมหาวิทยาลัย ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2565 ได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 30 ร้านค้าในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน์และโปสเตอร์ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Instagram และ TikTok รวมไปถึงการจัดบูธกิจกรรม “จับไข่แลกข้าว” ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี (KFC) เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมสนุกและมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคูปองที่สามารถใช้แทนเงินสดสำหรับซื้ออาหารจากร้านค้าภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และในพิธีปิดได้มีกิจกรรมเสวนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรายย่อย พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือและผลตอบรับจากผู้ประกอบการรายย่อยทุกร้านเป็นไปในทางที่ดี อย่างไรก็ตามทุกร้านได้มีการปรับตัวหลังภาวะโรคระบาดโควิด-19 และขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านมารับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ มจธ.กันมาก ๆ เพื่อให้มีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นดังเดิม

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 8508
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th