King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

News and Events

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร “Mango Anywhere”

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร “Mango Anywhere” จากทีมผู้บริหาร Mango Consultant ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบริหารจัดการบริษัทรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร “Mango Anywhere” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.

โดยมี ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ กล่าวต้อนรับทีมวิทยากร ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจการบริหารองค์กรมากยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ, ทักษะการบริหารจัดการ และเทคโนโลยีเพื่องานก่อสร้างให้กับนักศึกษาเป็นอย่างดี ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่น่าสนใจ เป็นการพัฒนาบนแนวคิด Enterprise Resource Planning (ERP) และทำงานบนระบบคราวด์ ใช้งานผ่าน Webbased และ App บนมือถือ ทำให้มีความสะดวกในการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 8508
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th