King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

News and Events

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดประชุมแนวทางการพัฒนากำลังคน การทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตที่มีสมรรถนะชั้นสูงเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน เพื่อการพัฒนาประเทศ

วันที่ 21 เมษายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดประชุมร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหาแนวทางความร่วมพัฒนากำลังคนที่มีศักยภาพสูง ณ หอเกียรติยศ ชั้น 8 อาคาร S13

นำโดย รศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพยโสตนัยนา, ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์, คุณนพดร ปัญญาจงถาวร (รองผู้อำนวยการฝ่ายงานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต), คุณวลัยรัตน์ จังเจริญจิตต์กุล, คุณชนากานต์ สันตนานนท์ (ที่ปรึกษาอาวุโส งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงสถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต) และนักวิจัยและบุคลากรของคณะครุศาสตร์ฯ เข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนากำลังคน การทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตที่มีสมรรถนะชั้นสูงเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งผลของการหารือดังกล่าวจะนำไปสู่การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ระหว่างสองหน่วยงานต่อไป

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 8508
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th