King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการ LTM THE WAY OF LEARNERS เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการ LTM THE WAY OF LEARNERS เพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting

โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ร่วมให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรในครั้งนี้ นำโดย ผศ.ดร.สรกฤช มณีวรรณ (หัวหน้าสาขาวิชา) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ (ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาฯ) กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.พรปภัสสร ปริญชาญกล, นางวันดี ศรีสำราญ, นายณัฐวุฒิ สุมานิต, นายสมภพ บวรสิริวุฒิ, นางสาวพรจิรา ไววิ่งรบ และว่าที่ร้อยตรีอัครชัย แก้วสมนึก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อของนักศึกษา ทั้งการวางแผน การตัดสินใจศึกษาต่อ รวมทั้งการวางแผนในการเรียนตามแผนต่าง ๆ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ท่าน

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 8508
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th