King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวและกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ จัดกีฬาครุศาสตร์อุตสาหกรรมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมกีฬาครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ธีม “แนวคิด สร้างสัมพันธ์ เสริมสามัคคี สู่สากล” ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2566 - วันที่ 1 เมษายน 2566 ณ โรงฝึกพละศึกษา อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ. และ สนามฟุตบอล มจธ.

นำโดย นายณฐนนท ช่วยเรือง (นายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ (คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย รศ.ดร.กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร), รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า), อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม, เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

ซึ่งในปีนี้การแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 11 ประเภท (ประกอบด้วย บาสเกตบอล, วอลเล่ย์บอล, แบดมินตัน, เปตอง, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, ฟุตบอล, ฟุตซอล, E-Sport, กรีฑา และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน) การแสดงโชว์จากคฑากร การแสดงโชว์จากผู้นำเชียร์ของคณะฯ การแสดง Cover Dance การมอบรางวัลประเภทกีฬาต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหมู่นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ เสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์และรู้จักการเคารพกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักความมีน้ำใจนักกีฬา แสดงถึงคุณค่าต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. ทั้งนี้มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมากว่ากว่า 500 คน

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 8508
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th