King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวและกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์) กิจกรรมที่ 4 หัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ”

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ zoom) ในกิจกรรมที่ 4 หัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ”

ภายในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากร คุณกาญจนพงศ์ เนตรจินดาวงศ์ (ผู้ประกอบการร้านอาหารหนีแม่มายำ) ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ” จากนั้นมีการเล่นเกม Kahoot ร่วมสนุกในการตอบคำถาม และลุ้นรับของรางวัล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) ผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าใจถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มจธ. (KMUTT-Student QF) ด้านหลักการการเริ่มทำธุรกิจ การเตรียมตัว วิธีการจัดการองค์กร รวมทั้งหลักการที่เป็นประโยชน์และสามารถนำมาปรับใช้ในธุรกิจ และวิธีการรับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นอย่างดี ภายหลังจบการเสวนาได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พงยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า กล่าวปิดโครงการดังกล่าวฯ และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและคณะดำเนินงานทุกท่านที่ร่วมกันจัดโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมในรอบนี้จำนวน 30 คน

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 8508
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th