King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)

ข่าวและกิจกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดเสวนาในโครงการ FIET Family-Shortcut Series หัวข้อ FIET Entrepreneur ปี 2566 ภายใต้งานเครือข่ายศิษย์เก่า FIET Family / Alumni (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 งานเครือข่ายศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. ร่วมกับสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล นำโดย อาจารย์จักรพันธุ์ มีอาษา (ดำเนินรายการ) จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ หัวข้อ FIET Entrepreneur ปี 2566 ภายใต้งานเครือข่ายศิษย์เก่า FIET Family / Alumni ในหัวข้อเรื่อง ECU Tuning and REMAP

 โดยมีนักศึกษาเก่าสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล (MTE รุ่น 43) คือ คุณยศ บูญชู (พี่ท็อป) ผู้ประกอบการร้านอู่ซ่อมรถยนต์เปี้ยก ออโต้ฟิก มาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการปรับจูนกล่อง ECU Standalone ให้แก่น้อง ๆ ในสาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล ณ โรงฝึกงานภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล (ชั้น 1) อาคาร S13 พร้อมกับในสัมภาษณ์ด้านแนวคิดในการทำธุรกิจ รวมทั้งความประทับใจที่มีต่อคณะครุศาสตร์ฯ จากนั้นเป็นการมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร โดย รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จั่นทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายศิษย์เก่า และถ่ายภาพความประทับใจร่วมกัน

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานคณบดี

สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล

สาขาวิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

สาขาวิชาครุศาสตร์โยธา

สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

สำหรับผู้เยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงานคณบดี
อาคารเรียนรวม 3 (S13) ชั้น 2
โทรศัพท์  0 2470 8508
อีเมล์  info.fiet@kmutt.ac.th